Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇALIŞMALARI

Diyaliz Merkezi olarak vermiş olduğumuz diyaliz hizmetinin etkin, verimli, hasta ve çalışan memnuniyetinin iyileştirecek şekilde çalışmasını sağlamak üzere SKS (Sağlıkta Kalite Standartları)’ nı kullanarak kaliteli diyaliz hizmeti sunmayı amaçlamaktayız.

Kalite Yönetim Birimi; Kalite Yönetim Direktörü başkanlığında, İdari Müdür, Mesul Müdür, Başhemşire ve Kalite Yönetim Birim Çalışanından oluşmaktadır.

Diyaliz merkezi olarak sorumlu olduğumuz ve yılda 1 bakanlık denetçilerince değerlendirmeye tabi tutulduğumuz SKS Diyaliz Seti hedeflerine aşağıda yer verilmiştir:

 Etkililik: Planlanan hedeflere ulaşmanın ölçüsüdür.

• Etkinlik: İşleri doğru yapabilme kabiliyetidir.

 Verimlilik: Üretilen hizmet miktarı ile bu hizmetlerin üretilmesinde kullanılan girdiler arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Hedeflere en az kaynak kullanımı ile ulaşılmasıdır.

 Sağlıklı Çalışma Yaşamı: Sağlık çalışanları için ideal ve güvenli bir çalışma ortamı ve altyapısının sağlanmasıdır.

 Hasta Güvenliği: Hizmet alan tüm paydaşların zarar görmelerine yol açabilecek ve önceden öngörülebilen tüm tehlikeleri, kabul edilebilir bir düzeyde risk seviyesinde tutmak için alınabilecek tedbir ve

iyileştirme faaliyetleridir.

 Hakkaniyet: Hizmet alanların başka hiçbir fark gözetilmeksizin sadece tedavi ve bakım ihtiyaçlarına göre eşit haklardan yararlanması ve kuruluşun verdiği tüm hizmet süreçlerinin güvence altına alınmasıdır.

 Hasta Odaklılık: Sunulan tüm hizmetlerde, istek, ihtiyaç, beklenti ve değerleri dikkate alınarak hastanın tedavi ve bakım hizmetlerinde aktif katılımının sağlanmasıdır.

  Uygunluk: Yapılmasına karar verilen tıbbi işlem ve süreçlerde kişinin sağlığına zarardan çok fayda sağlanmasıdır.

 Zamanlılık: tedavi ve bakım hizmetlerinin hastanın ihtiyaçlarına göre en uygun ve kabul edilebilir bir zaman aralığı içerisinde sunulmasıdır.

 Süreklilik: Tıbbi hizmetlerin kronolojik, disiplinler arası ve tedavinin tamamlanması sonrası devamlılığının sağlanmasıdır.

 

SKS DİYALİZ SETİ kapsamında Kalite Yönetim Birimi olarak çalışmakta olduğumuz bölümler aşağıdaki şekildedir:

 Kurumsal Yapı

Kalite Yönetimi

Doküman Yönetimi

Risk Yönetimi

İstenmeyen Olay Bildirimi

 Acil Durum ve Afet Yönetimi

Eğitim Yönetimi

Sosyal Sorumluluk

Hasta Deneyimi

 Sağlıklı Çalışma Yaşamı

 Hasta Bakımı

İlaç Yönetimi

Enfeksiyonların Önlenmesi

 Laboratuvar Hizmetleri

Tesis Yönetimi

Otelcilik Hizmetleri

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

 Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

 Atık Yönetimi

Dış Kaynak Kullanımı

Göstergelerin İzlenmesi

Kalite Göstergeleri

 

ÖZDEĞERLENDİRME SÜRECİ

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS-Diyaliz) kapsamında, diyaliz merkezlerimizde yılda 1 defa özdeğerlendirme (iç denetim) yapılmaktadır.

- Özdeğerlendirme ekibi; Kalite Yönetim Biriminden oluşmaktadır.

- Özdeğerlendirme (iç denetim), yılda 1 defa yapılır.

- Özdeğerlendirme planı, Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır.

- Özdeğerlendirme (iç denetim) öncesinde tüm çalışanlar panolara asılan duyuru ile bilgilendirilir.

 

BİNA TURLARI

Kurumumuzda; Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte fiziki koşulları ve teknik altyapısını oluşturmak amacıyla 3 ayda 1 bina turları yapılmaktadır.

Bina turu ekibi, diyaliz merkezlerinin büyüklüğü dikkate alınarak  diyaliz merkezinde yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır. Bina turlarında diyaliz merkezlerimizde ki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilerek gerekli iyileştirmeler Kalite Yönetim Birimi tarafından yapılmaktadır.

  

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ

Diyaliz Merkezlerimizde;

- Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak

- Bu olayları izlemek

- Bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kurulmuştur. İstenmeyen Olay Bildirimlerinin yönetim süreci Kalite Yönetim Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

KALİTE YÖNETİM TOPLANTILARI

Yıl içinde 3 ayda 1 Kalite Yönetim Birimi üyeleri katılımıyla kalite toplantıları yapılmaktadır.

 

ENFEKSİYON KONTROL EKİBİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI

Diyaliz merkezi sorumlu hekimi, diyaliz hekimleri ve başhemşireden oluşan Enfeksiyon Kontrol Ekibi 3 ayda 1 bir araya gelerek Enfeksiyon Kontrol Ekibi Değerlendirme Toplantılarını gerçekleştirirler.

 

ANKET UYGULAMALARI

Yılda 1 defa tek seferde hasta ve hasta yakınlarına Hasta Memnuniyet Anketleri yapılmakta olup sonuçlar Kurumsal Kalite Sistemine girilmekte analizler incelenerek gerektiğinde iyileştirme süreci Kalite Yönetim Birimi tarafından yönetilmektedir.

Yılda 1 defa tek seferde interaktif olarak Çalışan Deneyim Anketleri yapılmakta olup sonuçlar Kurumsal Kalite Sistemine girilmekte analizler incelenerek gerektiğinde iyileştirme süreci Kalite Yönetim Birimi tarafından yönetilmektedir.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Yılda 1 risk analizi İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı yönetiminde Kalite Yönetim birimi ve diğer görevlilerce hazırlanmakta olup. İyileştirme süreçleri Kalite Yönetim Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yılda 1 tahliye ve yangın tatbikatları düzenlenmektedir.

Her yıl en az 1 defa Acil Durum Ekipleri Değerlendirme Toplantısı düzenlenmektedir.

Tüm çalışanlar acil durum afet konularında İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı tarafından yılda 1 eğitim almaktadır.

 

GÖSTERGE YÖNETİMİ

Gösterge Yönetimi Rehberi kapsamında Diyaliz Merkezleri için belirlenen 30 göstergenin takibi yapılmakta olup TÜRGÖS’e veri girişleri yapılmaktadır.